Home » O Guardian SunGuard » O SunGuard Glass » Zobowiązanie Guardian do stosowania zrównoważonych rozwiązań

Zobowiązanie Guardian do stosowania zrównoważonych rozwiązań

Proekologiczna polityka firmy 

 

Polityka ochrony środowiska w Guardian Industries Corp. zakłada prowadzenie naszej działalności na świecie zgodnie ze wszystkimi przepisami w zakresie ochrony środowiska; ochronę zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników i sąsiadów oraz realizację naszych celów ekonomicznych w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Cele

 

  1. Zagwarantowanie, że produkcja, wykorzystywanie, eksploatacja i utylizacja naszych produktów jest bezpieczna i przyjazna dla środowiska.
  2. Zminimalizowanie wpływu szkodliwych efektów ubocznych produkcji i ich oddziaływania na ludzkie zdrowie oraz środowisko.
  3. Spełnienie wszystkich odpowiednich rządowych norm w zakresie wytwarzania, oznaczania i sprzedaży produktów oraz zarządzania odpadami.
  4. Redukcja związanego z prowadzoną działalnością i asortymentem produktów szkodliwego wpływu na środowisko: na lądzie,w powietrzu, na wodzie i w innych zasobach naturalnych, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
  5. Minimalizacja wytwarzania odpadów i i maksymalizacja żużycia bezpiecznych i odnawialnych źródeł surowców mineralnych i energii.
  6. Ciągła eliminacja nadmiernego ryzyka środowiskowego, zdrowotnego i związanego z bezpieczeństwem ludności, pracowników oraz bezpośredniego otoczenia.
  7. Organizowanie szkoleń dla pracowników i działalność edukacyjna w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zapobieganie wypadkom, planowanie i reagowanie w nagłych sytuacjach.
     

 

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych oraz informacji wymaganych ustawą POŚ

 

1. Podległość przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym

Guardian Częstochowa Spółka z o. o. jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej

w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672, dalej POŚ) zaliczonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu

o zwiększonym lub dużym ryzyku (Dz. U. 2016 poz. 138).

2. Opis działalności zakładu

Przedmiotem działalności huty szkła Guardian Częstochowa jest produkcja wysokiej jakości szkła płaskiego typu „Float” w postaci tafli szklanych oraz szkła klejonego, wykorzystywanych do produkcji szkła okiennego, szkła budowlanego, szyb klejonych zespolonych, szyb samochodowych.

3. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydująca o zaliczeniu zakładu do ZDR

Substancją chemiczną, która decyduje o zaliczeniu Guardian Częstochowa do zakładów o dużym ryzyku jest gaz propan – butan. Karta charakterystyki Propan Butan

4. Scenariusze awarii możliwe do wystąpienia na terenie zakładu, to:

- pożar powierzchniowy rozlewiska cieczy palnej, pożar strumieniowy wyciekającego gazu,

- wybuch par cieczy palnych, wybuch gazu,

- emisja gazu toksycznego- powstanie chmury toksycznej.

5. Informacja o środkach bezpieczeństwa i sposobie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie huty szkła Guardian Częstochowa Sp. z o.o. 

 

 

 

    
Business Center Moscow
HP Neutral 61
Our Products In ActionOur Products In Action
Guardian Logo

Guardian Częstochowa Sp. z o.o.
ul. W. Korfantego 31/35
42-200 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 32 39 200
Fax: +48 34 32 39 206